Polityka prywatności

Szczeciński Park Przemysłowy Sp. z o.o. dba o ochronę prywatności i poufności przekazywanych nam informacji, a zwłaszcza stosuje odpowiednie narzędzi i środki, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

I. Administrator Danych Osobowych

Spełniając obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO informujemy Państwa o tym, że:

1.Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Szczeciński Park Przemysłowy Sp. z o.o. , z siedzibą przy ul. Antosiewicza 1, 71-642 Szczecin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000483523 i posługująca się numerem NIP 7010401218,
2.Może się Pan/Pani z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: ado@szczecinshipyard.com
3.Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w różnych celach i w oparciu o różne podstawy prawne, w zależności od celu przetwarzania danych osobowych. Z tego względu informujemy, że podane nam przez Pana/Panią dane osobowe mogą być przetwarzane:
1)w związku z przekazaniem nam informacji w formie wiadomości tekstowych lub telefonicznych, jak również w wiadomości e-mail przesłanych na adresy kontaktowe naszych pracowników lub Spółki,:
a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pana/Pani zgody – w związku z:
i. koniecznością udzielenia odpowiedzi na przesłaną nam wiadomość z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej, jak również w przypadku przekazania nam danych podczas rozmowy telefonicznej.
ii. po wyrażeniu odrębnej zgody w celu otrzymywania informacji handlowych i promocyjnych związanych z prowadzoną przez nas działalnością.
b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu zawarcia umowy oraz jej wykonania,
2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
a. w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ulepszania oferowanej usług,
b. ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami,
– tj. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych
4.Pana/Pani dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:
a.operatorom systemów telefonicznych i informatycznych,
b.operatorom systemów e-mail,
c.dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu strony internetowej,
d.bankom i instytucjom państwowym i finansowym,
e.usługodawcom pocztowym i kurierskim,
f.kancelariom prawnym i podatkowym,
g.biurom księgowym,
h.innym podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych przekaże dane w wykonaniu umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych,
5.Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
6.Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania danych osobowych, wskazanych w pkt. 3, przy czym:
a.Dane osobowe przekazane nam w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przez nas przechowywane przez okres biegu terminu przedawnienia roszczeń,
b.Dane osobowe przekazane nam w celu prowadzenie marketingu będą przez nas przechowywane na okres udzielonej nam zgody lub istnienia prawnie uzasadnione interesu administratora,
c.Dane osobowe przekazane nam w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie będą przez nas przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, przy czym okres ten ulega przedłużeniu w przypadku, gdy dane te posłużą do zawarcia umowy lub informacje w nim zawarte będą niezbędne dla ochrony prawnie uzasadnionego interesu administratora – na czas istnienia tego interesu lub na okres biegu terminu przedawnienia roszczeń.
d.Dane osobowe przekazane nam w celu, o którym mowa w pkt. 3.2 przechowywane będą przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora.
7.Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do przekazanych nam danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Nadto, przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacjach, gdy zgoda była podstawą prawną przetwarzania, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

II. Pliki cookies

1.W związku z działalnością naszego serwisu wykorzystujemy pliki cookies.
2.Pliki cookies to pliki tekstowe lub inne dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartphonie) wykorzystywanym przez Pana/Panią do korzystania z serwisu.
3.Pliki cookies najczęściej zawierają informacje o okresie przechowywania ich na urządzeniu końcowym, nazwie strony internetowej ich pochodzenia oraz ich samodzielnym numerze identyfikującym. Pliki cookies mogą gromadzić informacje o adresie IP, rodzaju systemu operacyjnego urządzenia, usługodawcach internetowych, wykorzystywanej przeglądarce, rozdzielczości, kraju wejścia na stronę internetową. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane w celu gromadzenia ogólnych i anonimowych danych statystycznych. Pliki cookies nie umożliwiają dokonania identyfikacji użytkownika serwisu.
4.Pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia poprawności funkcjonowania naszego serwisu oraz optymalizacji w korzystaniu z niego na Pana/Pani urządzeniu końcowym, a także w celach statystycznych.
5.W naszym serwisie wykorzystujemy:
a.Pliki cookies gromadzące anonimowe dane dla celów statystycznych,
b.Pliki cookies tymczasowe – przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu zamknięcia przeglądarki internetowej
c.Pliki cookies stałe – przechowywane przez czas określony w parametrach pliku cookies
6.Ma Pan/Pani możliwość dokonania samodzielnej zmiany ustawień plików cookies poprzez określenie warunków ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te pliki do urządzenia użytkownika. Może Pan/Pani również zablokować obsługę plików cookies na urządzeniu końcowym. Zmiany dokonuje się za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
7.Zmiana ustawień plików cookies mogą prowadzić do ograniczenia dostępu lub funkcjonalności naszego serwisu.