Certyfikaty międzynarodowych towarzystw klasyfikacyjnych z Włoch, Norwegii i z Polski potwierdzają gotowość  Stoczni Szczecińskiej Sp. z o.o. do świadczenia usług zgodnych z wymaganiami międzynarodowych nom ISO.

Prawidłowa realizacja procesu produkcyjnego w Stoczni Szczecińskiej zagwarantowana jest poprzez ciągłe doskonalenie wdrożonego zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i BHP opartego na normach ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 oraz AQAP 2110:2016.

Posiadane certyfikaty są równie ważne jak jednoznaczne określenie kompetencji i uprawnień personelu zarządzającego i operacyjnego zaangażowanego w realizację celów organizacji.

Systemu Zarządzania Jakością Stoczni  Szczecińskiej jest potwierdzony przez uznane towarzystwa klasyfikacyjne takie jak: RINA, DNV GL oraz Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej. Przestrzeganie zasad opisanych w SZJ zapewnia potencjalnych klientów o jakości świadczonych usług w zakresie projektów związanych z budową i remontem jednostek pływających oraz budowy konstrukcji offshore.

 Workshop Approval  RINA nr REC 027118XP/001 to certyfikat nadany przez RINA Poland Marine potwierdzający potencjał, możliwości i zdolność Stoczni Szczecińskiej do prowadzenia produkcji okrętowej w zakresie cięcia i spawania blach okrętowych, wyposażania siłowni okrętowych i nadbudówek oraz zarządzania i nadzoru technicznego procesami budowy.

Certyfikat ISO 9001 nr 37080/18/AN wydany przez włoskie towarzystwo klasyfikacyjne RINA potwierdzający, że System Zarządzania Jakością w Stoczni Szczecińskiej Sp. z o.o.

w zakresie budowy i remontu jednostek pływających oraz  budowy konstrukcji offshore jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015, co daje stoczni tytuł a naszym klientom zaufanie do oferowanych i świadczonych usług w zakresie  budów i remontów  jednostek pływających. Certyfikat ten potwierdza jednostka akredytująca CISQ  zrzeszona w IQNET.

Certyfikat OHSAS nr OHS 3420 wydany przez włoskie towarzystwo klasyfikacyjne RINA potwierdzający, że System Zarządzania BHP w Stoczni Szczecińskiej Sp. z o.o.

w zakresie budowy i remontu jednostek pływających oraz budowy konstrukcji offshore jest zgodny z wymaganiami normy BS OHSAS 18001:2007 i obejmuje wszystkie aspekty bezpieczeństwa zarówno pracowników, podwykonawców  jaki i osoby przebywające na terenie stoczni.

Certyfikat wydane przez RINA  potwierdza jednostka akredytująca CISQ  zrzeszona w IQNET.

Certyfikat nr 276638-2018-AQ-POL-RvA wydany przez  towarzystwo klasyfikacyjne DNV GL  akredytowane w RvA należące do IFA MLA potwierdza, że System Zarządzania Jakością w Stoczni Szczecińskiej Sp. z o.o. w zakresie budowy i remontu jednostek pływających jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Certyfikat 1371/S/2019 wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości przy WAT potwierdza, że System Zarządzania Jakością w Stoczni Szczecińskiej Sp. z o.o.w zakresie „Budowa i remonty jednostek pływających” – na podstawie pozytywnych wyników certyfikacji jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Certyfikat 1371/A/2019 wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości przy WAT potwierdza, że Stocznia Szczecińska Sp. z o.o. posiada wdrożony i ciągle doskonalony System Zarządzania Jakością

w zakresie „Budowa i remonty jednostek pływających” – spełniający wymagania publikacji NATO AQAP 2110:2016.

Stocznia Szczecińska posiada certyfikat o nadaniu Natowskiego Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej (99QZH) Wydany przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, co otwiera możliwość ubiegania się o kontrakty z obszaru militarnego. Stocznia Szczecińska została wprowadzona do Bazy Podmiotów Gospodarki Narodowej, Natowskiej Bazy Podmiotów Gospodarki Narodowej, Głównego Katalogu dostawców NATO oraz Bazy Podmiotów prowadzonej przez Agencję Logistyki Departamentu Obrony USA jako firma mogąca świadczyć usługi na rzecz sil zbrojnych NATO.

Certyfikat Welding Workshop Approval  wydany  przez DNVGL nr WWA00001Y3 potwierdza uznanie Stoczni Szczecińskiej jako zakładu zdolnego do wykonania konstrukcji stalowych kadłuba i nadbudówek i zatwierdza stosowane technologie spawalnicze jako zgodne z wymogami DNVGL.

Osiągnięcia stoczni podkreśla Raport z auditu  zlecony przez klienta  zachodniego na realizowanych przez stocznie kontraktach budowy elementów kadłuba w zakresie przestrzegania warunków bezpieczeństwa pracy  przeprowadzony przez auditora zewnętrznego – wynik pozytywny auditu  daje Stoczni Szczecińskiej Sp. z o.o. status uznanego dostawcy.

Stocznia Szczecińska Sp. z o.o. posiada Certyfikat Obiektu portowego  wydany przez Urząd Morski w Szczecinie potwierdzający zgodność obiektu portowego z wymogami Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statków i Obiektu Portowego. Stocznia  posiada zatwierdzony Plan Obrony Obiektu Portowego dla wymienionych w  certyfikacie jednostek pływających.

Załączniki